Home اخبار دانشگاهی ایران راه اندازی اجماع ملی برای توسعه میان رشته‌ای‌ها در مؤسسات علم و فناوری کشور

راه اندازی اجماع ملی برای توسعه میان رشته‌ای‌ها در مؤسسات علم و فناوری کشور