مشارکت پزشک پاکستانی در نگارش بیانیه های جهانی حوزه سلامت WHO

دکتر سانیا نیشتر، یک پزشک پاکستانی در نگارش چندین بیانیه جهانی بهداشت دخالت داشته است. وی در سال 2011 عضو کمیته پیش نویس اعلامیه مسکو در مورد NCDs  بود. این پزشک پاکستانی همچنین ریاست کمیته تهیه پیش نویس بیانیه ونیز WHO در مورد ابتکارات جهانی بهداشت و سیستم های بهداشتی در سال 2009 را بر عهده داشت.

سانیا نیشتر Sania Nishtar : بانوی پزشک پاکستانی که نامزد دبیرکل WHO گردید.

 عضو هیئت های مشورتی بین المللی اعلامیه اوزاکا و اعلامیه ویکتوریا در مورد بیماری های قلبی و عروقی از دیگر فعالیت های کارنامه درخشان بانوی پاکستانی می باشد.

نیشتر یک سخنران اصلی در جلسات بین المللی می باشد. وی در انجمن هایی مانند داووس صحبت کرده و همچنین به عنوان رهبر متفکر در آژانس های سازمان ملل متحد دعوت شده است. همچنین در کمیته های سازمان دهنده بسیاری از کنفرانس های بین المللی شرکت داشته است.

Leave a reply