Home اخبار دانشگاهی ایران نام گذاری و ثبت بیش از ۳۰ گونه جدید حشرات در دنیای علم حشره‌شناسی توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس

نام گذاری و ثبت بیش از ۳۰ گونه جدید حشرات در دنیای علم حشره‌شناسی توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس