+1(646) 970-2543
info@code-international.com
Lahore, Pakistan & Tbilisi, Georgia
Home اخبار دانشگاهی پاکستان در رتبه بندی « QS»، نظام آموزشی پاکستان در میان 50 نظام آموزش عالی قوی در جهان قرار گرفته است

در رتبه بندی « QS»، نظام آموزشی پاکستان در میان 50 نظام آموزش عالی قوی در جهان قرار گرفته است