گزارش کارآفرین شو 2017 مشهد، ایران

کارآفرین شو 2017 اولین رویداد راه اندازی شبکه بین المللی کارآفرینی در کشور های منطقه بوده است که امروز بعد از 4 سال تبدیل به بزرگترین شبکه کارآفرینان در حال توسعه در کشور های آسیایی میباشد.

Leave a reply