مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی

انجمن صنفی مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱ تاسیس و شروع به کار نموده است. این انجمن با هدف حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد تشکیل گردیده است.

وظایف اساسی وعام انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی خراسان رضوی

  • کوشش درجهت استیفای حقوق وخواسته های مشروع وقانونی اعضا ازطریق ایجاد زمینه های مساعدبه منظورنیل به اهداف انجمن
  • کوشش در ارتقای بهره وری منابع وظرفیت تولید ،انتقال نوآوری فناوری زا.
  • جمع آوری اطلاعات،بررسی مشکلات وبرنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی ،آموزش وگسترش فعالیت ها.
  • کوشش برای بهبودوهماهنگی درامورآموزش،کیفیت تولیدوارتقای مهارت وتامین نیروی انسانی مورنیازوهمکاری باوزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی وسایر دستگاهها ونهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی وبهداشت کار.
  • همکاری درجهت تاسیس ،تقویت وگسترش شرکتهای تعاونی وصندوقهای قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضاء ازتسهیلات بیشتر.
  • حمایت ودفاع ازحقوق ومنافع صنفی وحرفه ای اعضاء ازطریق ارائه پیشنهاد وجلب پشتیبانی مراجع وسازمانهای دولتی وملی نسبت به هدف های انجمن.
  • ایجاد ارتباط با تشکلها وسازمانهای مرتبط،وظایف انجمن های صنفی یاکانون های مربوط در داخل کشور درچارچوب فعالیت های صنفی ومقررات کشور.

Leave a reply