تاسیس دانشگاه بابا گورو ناناک در پاکستان با هدف انقلاب در بخش آموزش

ایجاز احمد شاه اظهار داشت که ساخت دانشگاه بابا گورو نانک به زودی به پایان خواهد رسید و این امر انقلابی در بخش آموزش ایجاد خواهد کرد. در مراسم مرکزی جشن های صد ساله جشنواره سیک ها، وزیر مبارزه با مواد مخدر فدرال درگورو نانک صحبت کرد و خبر داد که رئیس دانشگاه منصوب شده است. وی افزود که بخشهای جداگانه پنجابی و Khalisapan در این مسسه ایجاد می شود. وی افزود که تمام هزینه های ساخت این دانشگاه به عهده دولت پاکستان بوده و هیچ کمک مالی برای آن صورت نگرفته است.

دانشگاه بابا گورو ناناک در پاکستان با هدف پیام عشق، صلح و احترام

توسعه این دانشگاه به افتخار رنگ سفیددر  پرچم ملی است که نشان دهنده اقلیت های مذهبی پاکستان است. وزیر گفت که تأسیس دانشگاه بابا گورو ناناک در پاکستان پیام عشق، صلح و احترام به همه جوامع را در زمانی ارائه می دهد که اقلیت ها در هند به دست دولت فاشیست نخست وزیر نارندرا بدرفتاری و آزار و اذیت می شوند. گورو ناناک درس صلح و عشق را به مردم آموخت. سیك ها جان خود را فدا كردند تا كنترل گوردوارها را پس بگیرند و در 21 فوریه 1921 با ستمگری مقابله كردند و این افتخار من است كه به مردم نانكانا صاحب خدمت كنم. گفتنی است در این مراسم تقریباً 2000 زائر سیک شرکت داشتند.  

Leave a reply