تسهیل زندگی دانشجویی در پاکستان برای دانشجویان با توانایی های متفاوت

کمیسیون آموزش عالی (HEC) پاکستان در نظر دارد اقدامات ویژه ای برای تسهیل زندگی دانشجویی در پاکستان برای افراد با توانایی های متفاوت جسمانی انجام دهد. از جمله اقدامات در جهت تسهیل زندگی دانشجویی در پاکستان می توان به ساختمانهای مناسب برای صندلی های چرخدار، امتیاز بورس و هزینه و امکانات ویژه حمل و نقل درون دانشگاهی اشاره کرد تا از هر طریق ممکن به دانشجویان با توانایی متفاوت کمک شودو طبق منابع رسمی HEC ، نهاد نظارتی در حال بررسی گزینه های مختلف دانشجویان معلول است تا به آنها تسهیلات ویژه ای در خصوص زندگی دانشجویی در پاکستان و آموزش عالی ارائه کند.

تصویب لایحه تسهیل زندگی دانشجویی در پاکستان برای افراد با توانایی متفاوت جسمانی

از آنجایی که قبلاً قانون حقوق افراد دارای معلولیت در 2020 در قلمرو پایتخت اسلام آباد (ICT) تصویب شده است، HEC  سیاست موجود را برای دانشجویان با توانایی متفاوت با توجه به این لایحه بررسی می کند. این لایحه برای دانشگاههای مجاور نیز لازم الاجرا است. با این وجود اجرای آن نیاز به همکاری و مدیریت معاونت آموزشی دارد. منابع همچنین از ابتکارات HEC برای تسهیل دانشجویان با توانایی متفاوت خبر دادند. این ابتکارات شامل سیاست HEC در موردتوزیع صندلی های چرخدار و توسعه مراکز بهزیستی و تشکیل باشگاه های دانشجویی تحت برنامه جوان کامیاب از سوی نخست وزیر می باشد. یک مقام دیگر از HEC اظهار داشت که دانش آموزان با معلولیت بینایی، کم شنوایی یا چالش های حرکتی، نیاز به توجه ویژه در خصوص تسهیل زندگی دانشجویی در پاکستان دارند. بنابراین،HEC  دسته های مختلفی از دانشجویان با توانایی متفاوت را تعریف کرده است تا افراد مختلف با نیازهای متفاوت را به وضوح تشخیص دهد.

Leave a reply