جایگاه دانشگاه ‌های پاکستانی در رتبه بندی موضوعی تایمز 2021

تحصیلات تکمیلی تایمز یک مجله هفتگی آموزش عالی مستقر در لندن، رتبه بندی دانشگاه جهانی 2021 را براساس موضوع منتشر کرده است. در این رتبه بندی جایگاه دانشگاه ‌های پاکستانی نیز مشخص شده است. رتبه بندی موضوعات در 11 موضوع شامل بالینی و بهداشتی، علوم زیستی، علوم فیزیکی، روانشناسی، تجارت و اقتصاد، آموزش، حقوق، علوم اجتماعی، علوم کامپیوتر، مهندسی و فناوری و هنر و علوم انسانی تدوین شده است. در این رتبه بندی از همان شاخص‌ های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه‌ های جهان استفاده شده است اما در هر بخش مجدداً متناسب با رشته‌ه ای خاص مورد سنجش قرار گرفت.

درخشش دانشگاه های پاکستانی در 7 بخش در رتبه بندی موضوعی تایمز 2021

بسیاری از دانشگاه های پاکستانی در 7 رتبه بندی موضوعی تایمز 2021 ظاهر شده اند. بیایید نگاهی دقیق به هر یک از رتبه بندی موضوعات در دانشگاه های پاکستانی داشته باشیم.

بالینی و بهداشتی

دانشگاه رتبه
دانشگاه قائد اعظم 401-500
دانشگاه کشاورزی فیصل آباد 501-600
کالج دولتی فیصل آباد 501-600
دانشگاه اسلامی بهاوالپور 601+

علوم زیستی

دانشگاه رتبه
دانشگاه عبدالوالی خان، مردان 301–400
دانشگاه قائد اعظم 301–400
دانشگاه کامست اسلام آباد 401–500
دانشگاه کشاورزی فیصل آباد 601–800
دانشگاه بهالدین زکریای مولتان 601–800
کالج دولتی فیصل آباد 601–800
دانشگاه اسلامی بهاوالپور 601–800
دانشگاه پیشاور 601–800
دانشگاه کشاورزی خشک PMASراولپندی 601–800
دانشگاه کالج دولتی لاهور 801+
دانشگاه پنجاب لاهور 801+
دانشگاه سرگودا 801+
دانشگاه علوم جانوری و دامی لاهور 801+

علوم فیزیک

دانشگاه رتبه
دانشگاه عبدالوالی خان، مردان 251-300
دانشگاه قائد اعظم 251–300
دانشگاه پیشاور 301–400
دانشگاه کشاورزی فیصل آباد 401–500
دانشگاه کامست اسلام آباد 501–600
کالج دولتی فیصل آباد 501-600
دانشگاه علوم مدیریت لاهور 601-800
دانشگاه ملی علوم و فناوری، اسلام آباد 601-801
دانشگاه بهالدین زکریای مولتان 801–1000
دانشگاه اسلامی بهاوالپور 801–1000
دانشگاه پنجاب لاهور 801–1000
دانشگاه مهندسی و فناوری لاهور 1001+
دانشگاه کالج دولتی لاهور 1001+
دانشگاه سرگودا 1001+

تجارت و اقتصاد

دانشگاه رتبه
دانشگاه کامست اسلام آباد 301-400
دانشگاه ملی علوم و فناوری، اسلام آباد 301-400
دانشگاه علوم مدیریت لاهور 601+

علوم کامپیوتر

دانشگاه رتبه
دانشگاه قائد اعظم 251-300
دانشگاه ملی علوم و فناوری، اسلام آباد 301-400
دانشگاه کامست اسلام آباد 401-500
دانشگاه مهندسی و فناوری لاهور 601-800

علوم اجتماعی

دانشگاه رتبه
دانشگاه ملی علوم و فناوری، اسلام آباد 501-600
دانشگاه پنجاب لاهور 601+

مهندسی و فناوری

دانشگاه رتبه
دانشگاه قائد اعظم 201-250
دانشگاه کامست اسلام آباد 301-400
دانشگاه کشاورزی فیصل آباد 501-600
کالج دولتی فیصل آباد 501-600
دانشگاه علوم مدیریت لاهور 501-600
دانشگاه ملی علوم و فناوری، اسلام آباد 501-600
دانشگاه بهالدین زکریای مولتان 601-800
دانشگاه اسلامی بهاوالپور 601-800
دانشگاه پنجاب لاهور 601-800
دانشگاه مهندسی و فناوری لاهور 801-1000
     

Leave a reply