Home اخبار دانشگاهی ایران توزیع دوقله‌ای از برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها الگو شباهت مریخ با زمینِ هستند: پژوهش های ویژه استاد دانشگاه تهران

توزیع دوقله‌ای از برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌ها الگو شباهت مریخ با زمینِ هستند: پژوهش های ویژه استاد دانشگاه تهران