دست یابی محققان دانشگاه LUMS به یافته های مهم در خصوص تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست

محققان گروه بیولوژی در دانشگاه LUMS تغییرات رونویسی گسترده ژنوم را در طی تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست شناسایی کرده اند. این تغییرات یک رویداد مهم در طی تکامل جنین می باشد. یافته های مهم محققان پاکستانی در خصوص تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست در طول رساله PhD دکتر رحیم اولا با نظارت دکتر امیر فیصل انجام شده و در مجله معتبر تحقیقات و درمان سلول های بنیادی BMC منتشر شده است. تمایز سلولهای بنیادی تروفوبلاست موشی (TSC) به سلولهای غول پیکر ترفوبلاستی (TGC) به طور گسترده ای به عنوان یک سیستم مدل برای مطالعه توسعه و عملکرد جفت استفاده می شود.

جزئیات علمی پژوهش محققان پاکستانی در خصوص تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست

در این مطالعه علاوه بر اینکه چندین ژن با سطوح بیانی متفاوت از جمله تنظیم کننده های تمایزTSC ، شناسایی شده اند، یک تجزیه و تحلیل جامع از بیان کلی ژن ها و انواع واریانت های ژنی در دو نوع سلول گزارش نشده است. مقاله 7800 ژن بیانی تمایزی را در TGC نسبت به TSC که شامل تنظیم کننده های چرخه سلولی، آپوپتوز، اسکلت اسکلت، تحرک سلولی، لانه گزینی جنین، سوخت و ساز بدن و مسیرهای مختلف سیگنالینگ است نشان می دهد. علاوه بر این، بیان چندین پروتئین میتوزی مثل  Aurora A kinase، در TGCs کاهش یافته است را نشان می دهد. فعالیت Aurora A kinase   برای نگهداری TSC ها لازم است. وقایع اسپلایسینگ جایگزین وابسته به نوع سلول در 31 ژن در هر دو نوع سلول و کشف 19 اگزون جدید در 12 ژن در هر دو سلول TSC و TGC  موضوع دیگر بحث شده در مقاله محققان پاکستانی در خصوص تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست می باشد. داده های گزارش شده در این مقاله به تنوع رونویسی و محتوای ترانسکریپتوم تمایزی در TSC ها و TGC های موش اشاره دارد که قبلاً گزارش نشده است. بیان تمایزی برخی از این ژنها نشانگر تغییر در خصوصیات عملکردی TGC است. مطالعات مشابه پژوهش محققان پاکستانی در خصوص تمایز سلول های بنیادی تروفوبلاست ، نه تنها درک ما از روند تکامل پستانداران تقویت می کند بلکه می تواند به یافتن راه هایی برای درمان ناهنجاری های جفت و بیماری هایی که اغلب منجر به زایمان زودرس می شوند منجر شود.

مقاله فوق را می توانید در این لینک مطالعه نمائید

 

Leave a reply