ساخت پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط یژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک

پروتز کمک حرکتی زانو و پروتز پای مصنوعی غیرفعال توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی اراک طراحی و ساخته شد
به نقل از دانشگاه صنعتی اراک، “پروتز کمک حرکتی زانو ” ویژه معلولان با هدایت دکترمحمد گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک توسط دانشجویان ابوالفضل رستمی همچنین در مدل تکمیلی ” پروتز پای مصنوعی غیرفعال” جهت ساخت باپرینت سه بعدی توسط احسان قلعه نویی جهت همکاری با بنیاد خیریه رعد مهربانی صورت پذیرفت که مراحل صنعتی شدن این پروتز در حال انجام است. تجاری سازی این پروژه ها توسط بنیاد خیریه رعد مهربانی معلولان علاوه بر رفع نیاز جامعه معلولان می تواند زمینه اشتغال برای بخشی از مددجویان این مجموعه را فراهم آورد که با هدایت دکترمحمد گهری و در راستای تبلور بخشی به فعالیت های دانشگاهی در پاسخگویی به جامعه برنامه ریزی و به اجرا درآمده است.

Leave a reply