Home اخبار دانشگاهی ایران تحول و پیشرفت چشمگیر ایران شناسی در ازبکستان برای رشد روابط دوستی بین جمهوری ازبکستان وجمهوری اسلامی ایران

تحول و پیشرفت چشمگیر ایران شناسی در ازبکستان برای رشد روابط دوستی بین جمهوری ازبکستان وجمهوری اسلامی ایران