وزارت علوم و فناوری یک کار گروه تخصصی علوم و فنون برای مبارزه با کرونا را تشکیل داده است

در کار گروه تخصصی علوم و فنون برای مبارزه با کرونا در پاکستان، ضمن بررسی گزینه های تشخیصی درمانی موجود، تحقیقات گسترده در خصوص شناسایی ویروس صورت می گیرد.

در حال حاضر کار گروه تخصصی علوم و فنون نتایج آزمایشات بالینی بر روی برخی از داروهای موجود را بررسی می کند تا اثربخشی این داروها و گزینه های درمانی مختلف را در کنترل کرونا ویروس در پاکستان ارزیابی نماید. کار گروه تخصصی علوم و فنون همچنین بر طراحی محلی و ساخت دستگاه های تهویه نظارت دارد

تعیین ساختار کرونا ویروس در پاکستان توسط کار گروه تخصصی علوم و فنون

یک ابتکار مهم کار گروه تخصصی علوم و فنون تلاش و درک ساختار ویروس کرونا می باشد. کار برای تعیین ساختار آن توسط دانشمندان برجسته ارشد در مرکز تحقیقات برتر پاکستان، مرکز تحقیقات ژنوم جمیل الرحمان به عنوان بخشی از مرکز پزشکی مولکولی و تحقیقات دارویی و مرکز بین المللی شیمی و علوم زیستی (ICCBS) در دانشگاه کراچی انجام شده است.

در نتیجه این تلاش، دانشمندان پاکستانی ساختار سویه کرونا ویروس در پاکستان را تعیین کرده اند. این کار، با تعیین توالی نوکلئوتیدها در یک زنجیره مولکولی طولانی با حدود 30،000 مهره (مولکول) انجام شد.

آغاز پروژه ژنوم Pak SARS-COV-II 50 در پاکستان

تجزیه و تحلیل توالی کرونا ویروس در پاکستان، 9 تغییر (جهش) در مناطق مختلف ژنوم را نسبت به توالی گزارش شده از ویروس مربوطه در ووهان (چین) نشان داد. با توجه به شرایط خاص محیطی در منطقه، مرکز بین المللی علوم شیمی و زیست شناسی تصمیم به آغاز پروژه ژنوم Pak SARS-COV-II 50 گرفت تا کل ژنوم کرونا ویروس با مسیرهای مختلف انتقال را بررسی کند.

این داده ها در تصمیم گیری در سطح ملی برای استفاده از گزینه های درمانی آینده و واکسیناسیون مفید خواهد بود. این مطالعه با همکاری بیمارستان ایندوس کراچی و دانشگاه علوم پزشکی DOW کراچی انجام خواهد شد.

Leave a reply