Home اخبار دانشگاهی پاکستان آزمایشگاه Tariq در LUMS موفق به کشف ژن های موثر در روند تکامل شد

آزمایشگاه Tariq در LUMS موفق به کشف ژن های موثر در روند تکامل شد