موسسه بین المللی کد / CODE International / Международный кодекс / CODE Uluslararası

تحصیل در پاکستان برنامه موسسه بین المللی کد پاکستان برای معرفی کشور برادر و دوست همسایه ایران است که دارای معتبر ترین دانشگاه های آسیایی و جهانی می باشد. شهرهای پاکستان نظیر لاهور، کراچی، اسلام آباد، پیشاور، کویته، اسکردو و مظفر آباد دارای هزاران کالج بین المللی تخصصی و بیش از 1000 پردیس دانشگاه های دولتی و خصوصی با رتبه بندی بین المللی بالا، منتظر حضور شما عزیران هستند.

Study in Pak, a project of CODE International Institute of Pakistan is to introduce potential of liberal Islamic republic of Pakistan which is having prestigious Asian and world rank universities. Pakistani cities such as Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar, Quetta, Skardu and Mozaffarabad have thousands of international specialized colleges and over 1,000 high- ranking public and private universities campuses awaiting you to get  study there.

Учеба в Пак, проект Международного института Пакистана CODE, направлен на ознакомление с потенциалом либеральной исламской республики Пакистан, имеющей престижные университеты азиатского и мирового уровня. В таких пакистанских городах, как Лахор, Карачи, Исламабад, Пешавар, Кветта, Скарду и Мозаффарабад, есть тысячи международных специализированных колледжей и более 1000 высокопоставленных государственных и частных университетских кампусов, которые ждут вас там.