+1(646) 970-2543
info@code-international.com
Lahore, Pakistan & Tbilisi, Georgia
Home اخبار دانشگاهی ایران افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم : گاهی در ایجاد شبکه‌ای از کنشگران اصلی ترویج علم اعم از افراد و نهادهای فعال در این حوزه

افتتاحیه کرسی یونسکو در ترویج علم : گاهی در ایجاد شبکه‌ای از کنشگران اصلی ترویج علم اعم از افراد و نهادهای فعال در این حوزه